Starring: Anthony Bao, Hsiao-hsuan Chen, Liwei Chen, Ka-Yan Leung, Duanduan Liu, Xinyue Li, Zhengting He, Hsin-chih Chiu, Norman Chu, Xu Dai

Director: Siu-Tung Ching | Length: 101 Minutes

Genre: Fantasy, Romance

Release/Country: 2019/USA


Jade Dynasty (2019) Description: After the massacre of his village, Zhang Xiaofan is taken in by the Qing Yun Sect where he begins his journey of cultivation.